Zdravstveno osiguranje moguće bez obzira što raniji poslodavac nije izmirio obaveze

0
9

Vlada Federacije BiH je sjednici, koja je održana u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u Parlament FBiH. Ove izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud Tuzla u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 87., stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju, donio presudu kojom je utvrđeno da dio člana ovog Zakona (stav 5.) nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, usvajanjem ovih izmjena omogućeno je da uposlenik koji ulazi u sistem zdravstvenog osiguranja, po nekom drugom pravnom osnovu (naprimjer, rad kod novog poslodavca), može nesmetano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obaveze u vrijeme kad je radio kod njega.

Federalna vlada usvojila je svoj Program rada za 2018. godinu koji je urađen na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015. – 2018. godine, Reformske agende za BiH za period 2015. – 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Programa ekonomskih reformi FBiH 2018. – 2020. godine i godišnjih planova rada federalnih ministarstava.

Programom su, na više od 300 strana, definisani strateški ciljevi i aktivnosti koje će u 2018. godini ostvarivati federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava potrebni za realizaciju aktivnosti. Posebno je izdvojen plan normativnih aktivnosti u kojem je dat pregled svih planiranih zakonskih i podzakonskih akata, kao i pregled strateških i operativnih ciljeva po ministarstvima.

Usvojen je i Program ekonomskih reformi Federacije BiH 2018. – 2020. godina, koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine. Na osnovu identifikovanih ključnih prepreka za rast i konkurentnost, utvrđeni su prioriteti strukturalnih reformi Federacije BiH za period 2018.- 2020. godine po oblastima, kao što su poboljšanje kvaliteta javnih finansija, stvaranje preduslova za razvoj efektivnog i ciljno orijentisanog sistema javnih finansija, preraspodjela poreskog opterećenja i finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Sporazum o ustupanju ovlasti u gospodarskom društvu HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum na osnovu kojeg će Federalna vlada BiH biti brisana u registru Suda kao vršilac ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, a upisana Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Doneseno je rješenje kojim je korisniku izvlaštenja dozvoljen ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretina Općine Neum, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Postupak je vođen zbog izgradnje magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac.

Vlada Federacije BiH prihvatila je više izvještaja o radu federalnih zavoda, uprava i agencija u 2017. godini i planove rada za 2018. godinu.

Usvojen je i Komunikacijski akcioni plan Vlade Federacije BiH za 2018. godinu koji je pripremio Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.