Stanovnici BiH duže vrijeme skloniji štednji nego potrošnji

Prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, kreditna aktivnost u 2013. godini bila je neštousporenija u odnosu na 2012. godinu.

Ukupno plasirani krediti na kraju 2013. godine iznosili su 16,4 milijardi KM i veći su za 3,0 posto u odnosu na kraj prethodne godine.

Do usporavanja rasta ukupnih kredita došlo je zbog usporavanja rasta kredita datih općoj vladi, kao i zbog slabog kreditiranja sektora nefinancijskih poduzeća i sektora stanovništva. Iako krediti plasirani općoj vladi imaju malo učešće u ukupnim kreditima (5,5 posto u 2013. godini), prethodnih godina ovaj sektor bilježio je snažno kreditiranje, dok je u 2013. godini došlo do znatnog usporavanja.

CentralnoGrijanje

Sektor stanovništva već duže razdoblje je sklonije štednji nego potrošnji, što se pozitivno odrazilo na rast depozita ovog sektora.

(RTV Slon)