Socijalno ugroženim kategorijama 255.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

U okviru pozicije “Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih” iznos od 255.000,00 KM obuhvatasufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim smještajima od 180.000,00 KM i finansiranje troškova nabavke (ogrjeva) uglja za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju 75.000,00 KM.

CentralnoGrijanje

(RTV Slon)