Saopštenje za javnost : Podrška komisije za finansije i budžet inicijativi SDP BiH

0
115

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

 

Podrška komisije za finansije i budžet inicijativi SDP BiH – korak ka transparentnosti

Klub poslanika SDP BiH pozdravlja podršku Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamenta BiH inicijativi SDP BiH za formiranje Privremene komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje ukupne potrošnje budžetskog novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obnašanja funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ova komisija ima zadatak da utvrdi i javnost obavijesti o budžetskim troškovima koji se odnose pojedinačno na osobe koje obnašaju funkcije na državnom nivou i to na članove Predsjedništva BiH, Vijeća Ministara BiH, poslanike i delegate u Parlamentu BiH, direktore državnih institucija i rukovodeće državne službenike.

Osim iznosa sredstava koje ove osobe primaju kao platu, biti će utvrđeni i javnosti prezentirani i drugi troškovi svakog pojedinca, od troškova reprezentacije i dnevnica, preko drugih privilegija, pa sve do koštanja automobila kupljenih za osobe koji imaju pravo na 24-časovno korištenje službenih vozila.

Period za koji će biti predočeni pomenuti podaci vezani za osobe koji se nalaze na važnim pozicijama je 7 godina, odnosno ovaj i prethodni mandat.

U komisiji bi trebali učestvovati predstavnici svih klubova poslanika, a za posao koji će raditi, prema prijedlogu iz inicijative SDP-a, neće biti dodatno plaćeni.

Usvajanjem ove inicijative i od strane Predstavničkog doma će se učiniti dodatni korak ka transparentnosti, a javnost će dobiti priliku u uvid u tačne podatke koliko koji funkcioner pojedinačno košta državu, te kako i na koji način se raspolaže sa javnim novcem.

Nakon što Predstavnički dom usvoji ovu inicijativu, ona postaje „vlasništvo“ Parlamenta i u tom smislu Klub poslanika SDP BiH poziva sve parlamentarne stranke da se uloži maksimalan napor da se ovaj posao brzo završi kako bi svi zajedno pokazali da želimo da rad institucija i u ovom segmentu bude transparentniji, te da se javnosti predoče tačne informacije na koje građani imaju pravo.

  Sarajevo, 05.02.2014.godine                                                                                    Centar za informisanje SDP BiH

(Objektivno.ba)