Prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u prošloj godini manji za šest miliona KM

0
115

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2013.godini ostvareni su u iznosu od 196.425.599 KM što je za gotovo 6 miliona ili 3% manje od planiranih.

Na zdravstveno osiguranje kod Zavoda na dan 31.12.2013. godine prijavljeno je 447.634 osiguranih osoba što je za 0,33% više u odnosu na prethodnu godinu od čega su 265.487 osiguranici odnosno 59% a 182.147 članovi porodica odnosno 41%. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 90% stanovništva Kantona što je više u odnosu na FBiH gdje je obuhvaćeno 86% stanovništva.

Neizmirivanje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ugrožava realizaciju finansijskih obaveza Zavoda po osnovu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U strukturi neposredne zdravstvene zaštite u skladu sa potpisanim ugovorima, primarna zdravstvena zaštita učestvuje sa 44%, bolnička sa 51% od čega: JZU UKC Tuzla 48%, Opšta bolnica Gračanica 2% i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac 1,%, zatim farmaceutske usluge 2%, javnozdravstvena djelatnost 0,8% i bolnička i vanbolnička dijagnostika 3% (UKC Tuzla 2%, Plava poliklinika 0,23%, Poliklinika Azabagić 0,41% i Dom zdravlja Lukavac 0,13%).

(RTV Slon)