Predstavnički dom odobrio budžet FBiH za 2018. godinu

0
17

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova budžet FBiH za 2018. godinu, koji je Federalna vlada predložila u iznosu od 2,88 milijardi KM. Nominalno, to je najveći dosadašnji budžetski iznos u Federaciji BiH.

Da bi budžet postao operativan, podršku mora dati i Dom naroda, čija je sjednica najavljena za petak.

Obrazlažući predloženi budžet poslanicima Predstavničkog doma na današnjoj vanrednoj sjednici, premijer Fadil Novalić rekao je da budžet sadrži znatno više planiranih izdvajanja za kapitalne investicije, gotovo deset posto cjelokupnog iznosa, odnosno 262 miliona KM.

Ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je da prvi put u deset godina nema negativnog salda.

– Uvijek smo imali obavezu deficita, a sad nemamo – kazala je ministrica.

Budući da su pojedini poslanici, naročito iz opozicije, tokom rasprave kazali da pozitivna kretanja u Bosni i Hercegovini nisu rezultat rada vlada koliko općih kretanja u okruženju i Evropi, ministrica je odgovorila da iza toga ipak stoji ozbiljan rad u Federaciji.

– Je li proračun dobar – jeste, je li mogao biti i bolji – jeste – rekla je ministrica poslanicima pozivajući ih da odobre predloženi budžet Federacije za ovu godinu.

Na prdloženi tekst budžeta poslanici su uložili više od 300 amandmana, a od toga 294 samo Savez za bolju budućnost BiH.

Vlada nije prihvatila amandmane, a ministrica finansija je izjavila da je to učinjeno sa obrazloženjem. Neke amandmane je nemoguće ugraditi iz tehničkih razloga, a neke zbog prioriteta koje je već utvrdila Vlada, rekla je ona.

Poslaničku raspravu u Predstavničkom domu o predloženom budžetu karakterizirale su različite ocjene. Iz klupa parlamentarne većine, konkretno iz Stranke demokratske akcije, ustvrdili su da je riječ o najboljem dosadašnjem federalnom budžetu, dok je opozicija navodila da stvarnost uopće ne odgovara takvim ocjenama.

Prema obrazloženju premijera Novalića, budžet je rezultat dosadašnjeg rada Vlade Federacije BiH, između ostalog na poboljšanju poslovnog ambijenta i restriktivnijoj fiskalnoj politici kad je riječ o troškovima.

– Pred vama je više nego kvalitetan, ali i realan dokument – kazao je on pozivajući poslanike da odobre najvažniji finansijski akt FBiH.

Prihodi od indirektnih poreza su u odnosu na budžet 2017. povećani za 5 posto, odnosno za 84 miliona KM, a od neporeznih ubiranja 193,7 mil. KM.

– Budžetski rashodi povećani su za 166,2 mil. KM, međutim, posmatrajući pojedinačno, naglašavam da će i tokom 2018. godine naglasak biti stavljen na restriktivnu budžetsku politiku i ograničavanje rasta tekuće potrošnje – rekao je Novalić.

Tekući rashodi smanjeni su za 22 miliona maraka, jer Vlada, po premijerovim navodima, namjerava i dalje provoditi politiku ograničenja povećanja broja uposlenih u federalnim organima uprave osim kod tri institucije, a to su Vrhovni sud, Federalno tužilaštvo i sudska policija. U ove tri institucije povećan je broj uposlenih, a razlog je početak rada posebnih odjela pri Vrhovnom sudu i Tužilaštvu Federacije BiH, odnosno implementacija seta antikoruptivnih zakona. Ovo je isključivi razlog zašto je došlo do blagog porasta izdvajanja novca za plaće i naknade u 2018. godini, navodi Novalić.

– Jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Federacije BiH u narednom periodu je jačanje vladavine prava – naglasio je premijer.

Po Novalićevim riječima, nepromijenjeni su ostali materijalni budžetski troškovi neophodni za funkcionisanje federalnih organa uprave.

Kad je riječ o razvojnoj komponenti budžeta za 2018., ulaganja u putnu infrastrukturu, odnosno izgradnju brzih cesta, planirana su u iznosu od 183 miliona KM, a Vlada je izvore za ovaj projekat pronašla u akumuliranoj dobiti javnih preduzeća.

U cilju privlačanja investicija u pojedine lokalne sredine, planirano je pet miliona maraka za izgradnju industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave, a osim navedenih sredstava koja će biti usmjerena nižim nivoima vlasti, planirano je povećanje ukupnog iznosa koji se svake godine izdvaja za niže nivoe vlasti i on za 2018. godini iznosi 18 miliona KM. Namjena je budžetska podrška kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Nastavak aktivnosti usmjerenih ka povećanju zaposlenosti u Federaciji BiH planira se realizirati kroz projekat Programa podrške zapošljavanju finansiranog od Svjetske banke u iznosu od 12,7 miliona KM, čime će biti omogućen kontinuitet u provođenju aktivnih mjera zapošljavanja različitih kategorija stanovništva koje je Vlada Federacije BiH započela prvobitno donošenjem Uredbe o prvom zaposlenju i samozaposlenju, čija se implementacija završava u ovom mjesecu 2018. godine.

Cilj pojačanog ulaganja u željezničku infrastrukturu je nastavak pozitivnih pomaka u finansijskim, ali i drugim parametrima koji se bilježe u poslovanju Željeznica Federacije BiH.

Pozitivni pomaci u namjenskoj industriji su više nego evidentni, po premijerovim riječima, pa Vlada Federacije BiH namjerava nastaviti finansirati razvojne projekte u ovom području u iznosu od 4 miliona KM, kao i 2,3 miliona KM za Trajni revolving fond Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, koji je uspostavljen pri Union banci.

S ciljem poboljšanja statusa mlađih kategorija stanovništva i potrebe za rješavanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja, Vlada planira putem Union banke formirati posebnu kreditnu liniju s kamatnim stopama maksimalno do 3 posto, koja će biti usmjerena za rješavanje njihovog stambenog zbrinjavanja. Planirano je da se 10 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci udruži s novcem banke kako bi se obezbijedila kreditna linija od oko 20 miliona KM.

Kad je riječ o socijalnoj komponenti budžeta, transferi za socijalne kategorije, boračke i kategoriju neratnih invalida ostanu u dosadašnjem nivou.

Ukupni transferi koji se doznačavaju Zavodu PIO planirani su u iznosu od 258 miliona KM, za 5 miliona KM više nego u 2017. godini.

Transfer drugim nivoima vlasti i fondovima za štete nastale usljed poplava i klizišta planiran je u iznosu od 1,8 miliona KM, odnosno za milion više nego prethodne godine.

Federalni premijer je konstatirao da je njegova vlada pristupila jako oprezno i konzervativno kad je riječ o finansiranju budžeta Federacije BiH za 2018. godinu te je finansiranje najvećim dijelom bazirala na domaće izvore, prvenstveno obveznice koje su planirane u iznosu od 150 miliona KM.

– Naglašavam da se od ovog iznosa vrši refinansiranje 120 miliona KM obveznica koje nam dospijevaju u toku 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja u iznosu od 60 miliona KM i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 360 miliona KM. Naglašavam da se i kod trezorskih zapisa radi o refinansiranju dospjelih obaveza i nema povećanja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu – Novalićeve su riječi.

Kad je riječ o vanjskom zaduživanju, planirano je u iznosu od 43 mil. KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje novca od Svjetske banke.

– Naglašavam da planirane projekcije rasta GDP-a za 2018. godinu iznose 3,4 posto za BiH, odnosno 4,5 posto za Federaciju. Finansijska stabilnost budžeta jedan je od nultih prioriteta, a dokaz tome je i činjenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani deficit budžeta koji smo zatekli u iznosu od 175 miliona KM te planiramo izmiriti i obaveze prema poljoprivrednicima koji nisu bile ni evidentirane, odnosno nisu uopšte bile u finansijskim izvještajima – kazao je.

Odgovorna fiskalna politika Vlade FBiH ogleda se u konstantnom umanjenju vanjskog ali i unutrašnjeg duga Federacije BiH budući da se zadnjih godina vrši značajno veći servis duga nego što se zadužuje. To se može vidjeti i u budžetu za 2018., gdje se planira servis duga, zajedno s kamatama, u iznosu od 1.241,3 miliona KM dok je zaduživanje, domaće i vanjsko, planirano u iznosu od 613,33, dakle u duplo manjem iznosu, zaključio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine obrazlažući poslanicima Predstavničkog doma planirani federalni budžet za ovu godinu.

(FENA)