Poslodavci po Zakonu dužni zaposliti osobe sa invaliditetom

Svi međunarodni i regionalni dokumenti , povelje, deklaracije i konvencije obavezuju na određeno ponašanje i ostvarivanje obaveza u vezi sa ljudskim pravima i slobodama. Doneseni su  radi  uklanjanja određenih predrasuda i društvenih razlika. Kako na području tuzlanskog kantona žive i rade osobe sa invaliditetom i možemo li reći da se njihova prava poštuju?!

Ustavom Bosne i Hercegovine svim građanima zagarantovana su jednaka prava. Uprkos činjenici da je evidentan napredak u razvoju odnosa društva prema marginalizovanim grupama, u Bosni i Hercegovini se ne ogleda u konkretnim promjenama kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Iako je proces inkluzije imao odjeka i na području TK, osobe sa invaliditetom još uvijek su zatvorene i ovisne isključivo o svojim porodicama. Prema riječima direktora Udruženja „Lotus“ Tuzla, najveći problemi osoba sa invaliditetom su nepristupačnost objektima čime su direktno spriječeni u učešću u nastavi, zdravstvene ustanove nisu pristupačne, a poslodavci vrlo rijetko upošljavaju osobe sa invaliditetom. No to nisu jedine poteškoće sa kojima se susreću osobe sa invalididteom.

„Nažalost sve je manje informacija dostupnih na Brajevom pismu, dostupnih na uvećanom tisku. Nema tumača znakovnog jezika, populacija gluhih ljudi je u potpunosti isključena iz društva.“, dodaje Suad Zahirović, izvršni direktor Udruženja „Lotos“ Tuzla.

Udruženje osoba sa invaliditetom „Lotus“ ove godine nastavit će sa realizacijom mnogih projekata, poput projekta pod nazivom „Stop barijerama“ kojim se želi omogućiti bolje razumijevanje uloga i odgovornosti kako nadležnih institucija  tako i organizacija i pojedinaca u procesu kreiranja jednakih prava za sve.

O procesu inkluzije kao dugoročnom procesu , kao i podizanju svijesti o uključivanju osoba s invaliditetom u sve pore života, pa tako i zapošljavanja radi se intenzivno. Osobe sa invaliditetom i dalje žive, školuju se a  neke i rade.

CentralnoGrijanje

Na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom od ove godine svi poslodavci, pravna i fizička lica na svakih 16 uposlenih imaju obavezu uposliti jednu osobu sa invaliditetom. Ukoliko to ne urade, imaju obavezu u Federalni Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje uplatiti prosječnu bruto platu. U 2013. godini na području Tuzlanskog kantona realizovano je mnogo projekata koji su omogućili zaposlenje osobama sa invaliditetom. Najviše se postiglo donošenjem Zakona o gradnji 2005. godine koji se odnosi i na pristupačnost javnih objekata.

„Najvažniji korak mogu napraviti državne institucije , državna preduzeća, da počnu poštovat Zakon o zapošljavanju, odnosno o plaćanju naknade, ukoliko nisu u mogućnosti izvršiti zapošljavanje tih osoba ,kako bi se one osjećale priznatim, prihvaćenim bez obzira na materijalne potpore.“, ističe dr. sci Azem Poljić, pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK

U zemljama Evropske unije osobe sa invaliditetom imaju jednak tretman kao i osobe bez invaliditeta. Činjenica je da ne postoji tačan broj osoba sa invaliditetom, ali je poznat broj osoba koji na neki način ostvaruju neka od prava te su na taj način i evidentirani. Tako je zaključno sa 2013. godinom na području Tuzlanskog kantona evidentirano 2711 osoba sa invaliditetom.

 (RTV Slon)