Otvoreno pismo Zorana Jovanovića o ostvarivanju prava vojnih osiguranika

OTVORENO PISMO

– Živku Budimiru, predsjedniku Federacije BiH
– Nerminu Nikšiću premijer  Vlade FBiH
– Zukan Helezu, ministru za boračka pitanja u Vladi FBiH
– Domu naroda FBiH
– Poslaničkim klubovima Parlamenta Federacije BiH
– Komisiji za ustavna pitanja oba Doma Parlamenta Federacije BiH
– Zakonodavnoj-pravnoj komisiji oba Doma Parlamenta Federacije BiH
– Odboru za boračko-invalidska pitanja oba Doma Parlamenta Federacije BiH
– Odboru za rad i socijalnu politiku oba Doma Parlamenta Federacije BiH
– Sredstvima javnog informisanja

Poštovani,

Godinama smo svjedoci pokušaja najviših organa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da riješe pitanja ostvarivanja prava vojnih osiguranika iz penzijsko-invalidskog osiguranja i u zemlji i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o ljudima koji su pravo na penziju sticali svojim aktivnim radom još u bivšoj Jugoslaviji kao vojna lica, a kasnije i kao aktivni pripadnici oružanih snaga vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Iz njihovih plaća izdvajali su se doprinosi i sve je bilo regulisano posebnim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju bivše SFRJ, što je kasnije preuzeto kao Zakon RBiH (Sl.list RBiH broj 2/92). Posebnom odlukom Federalnih ministarstava i odbrane i unutrašnjih poslova odlučeno je da se ovi propisi  primjenjuju sve do donošenja posebnog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za ova lica. Pomenutim  Zakonom posebnim članom (br.8) regulisano je da prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja osiguravaju i ostvaruju profesionalna vojna lica prema propisima o vojnoj službi u Vojsci Federacije. Članom 126.ovog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju  propisano je da se sredstva za penzijsko-invalidsko osiguranje vojnih osiguranika vode na posebnom podračunu u PIO/MIO kako bi se penzije vojnim osiguranicima isplaćivale s tog računa. Matičnu evidenciju vojnih osiguranika vodio je nosilac osiguranja odvojeno od ostalih.

Na zahtjev međunarodne zajednice i u cilju ulaska u euroatlanske integracije početkom 2000.godine otpočela je reforma vojske FBiH, koja je podrazumijevala smanjenje aktivnih vojnih lica. Zato je donešen Zakon o službi vojske FBiH zbog penzionisanja viška profesionalnih vojnih lica. Tim povodom Vlada Federacije donijela je više Uredbi o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika uz obavezu da se to reguliše novim zakonom. Nizom Uredbi  uglavnom sa istim nazivom – o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika vojske Federacije BiH ova problematika se pokušavala riješiti. Kao  poslanik Doma naroda Parlamenta FBiH  ulažio sam amandmane na Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu penziju pod povoljnim uslovima, zbog favorizovanja samo jedne kategorije  penzionera koji penziju primaju na osnovu primanja samo iz 2004.godine. Nakon svega samo je to primljeno k znanju i ništa dalje. Čekao se novi zakon.

CentralnoGrijanje

Napokon Vlada Federacije na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem, i ministrom za boračka pitanja Zukan Helezom, uz ignorisanje javnosti i onih kojih se to najviše tiče, donosi prijedlog Zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata,  koji je Parlament FBiH usvojio sa samo 33 glasa „za“, dok su ostali njih 21 bilo ili protiv ili suzdržano. Ovim Zakonom Vlada je izjadnačila po pravima aktivna vojna lica koja su izdvajala sredstva na podračun Zavoda PIO/MIO i ona koja nisu imala ni godinu staža kao profesionalni vojnici i koji nisu uložili ni marke u Penzioni fond.

Razumljivo da para za ovakav zakon nije bilo dovoljno pa se pronašla „formula“ da svi oni penzije primaju po određenom koeficijentu. Na osnovu toga deklarisana su stečena prava vojnih osiguranika pa su im i penzije po tom osnovu snižena i do 600KM. Na ovaj način došlo je do nezakonitog i neustavnog djelovanja, jer je ukinuto stečeno pravo, a devalvirani su vojni osiguranici i svi vojni penzioneri.

Kao poslanik i član Unije socijaldemokrata BiH uključio sam se u rješavanje ovog problema. Stoga sam i kao član Povjerenstva za usaglašavanje zaključaka iz ove oblasti i u ime Kluba izaslanika srpskog naroda u Domu naroda uticao da se donese   zaključak  kojim  Vlada Federacije BiH mora do 15.7.2014.godine uputiti u parlamentarnu proceduru Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata, te da se svima onima koji su stekli pravo penzionisanja po osnovi Zakona  o službi u oružanim snagama BiH to pravo i vrati. Jer oni su svojim radom punili taj Fond. Dosta je lažnog solidarisanja i brisanja grešaka vlasti preko leđa drugih. Posebno ako se zna da je na posebnom podračunu Zavoda PIO/MIO bilo 800 miliona KM, a iz „nepoznatih“ razloga gubi se trag iznosu od 500 miliona. Apelujem da se i to istraži, kao da se stečena prava vojnih osiguranika vrate.

                                                                                  Zoran Jovanović