Održana 35. redovna sjednica Vlade TK: Stabilizacija privrednih prilika

0
187
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu za 2015. godinu. Riječ je o pregledu aktivnosti  i mjera poduzetih tokom 2015. godine čiji je  fokus djelovanja bio je usmjeren na realizaciju ključnih strateških razvojnih ciljeva definisanih Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Prije svega se radilo o osiguranju finansijske stabilnosti Budžeta  što je rezultiralo okončanjem finansijske godine sa najmanjim deficitom u posljednjih 8 godina. Aktivnosti Vlade TK bile su fokusirane na stabilizaciju privrednih prilika u cilju obezbjeđenja povoljnijeg poslovnog ambijenta, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. U 2015. godini potpisan je Sporazum o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ dd Tuzla“. U toku je njegova realizacija na osnovu kojeg će se u trogodišnjem periodu riješti radno-pravni status 316 radnika FO „Aida“. Također je obezbjeđena je zdravstvena zaštita za 1190 radnika privrednih društava koja to nisu bila u mogućnosti. Omogućeno je povezivanje radnog staža radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom koji su stekli uslove za penzionisanje a nisu im uplaćeni pripadajući porezi i doprinosi i na taj način  „uvezan“ radni staž za 61 radnika. U 2015. godini pokrenuti su stečajni postupci u Fabrici deterdženata „Dita“ Tuzla, Livnici čelika Tuzla i Tvornici transportnih uređaja Tuzla, čime je započeto ili će se uskoro započeti rješavanje socijalno statusnih pitanja bivših i sadašnjih radnika privrednih društava koja su imala znatnih poteškoća u poslovanju. Uz punu podršku nadležnih kantonalnih organa i šire društvene zajednice ovim je privrednim društvima omogućen pronalazak i uključivanja strateških partnera te obnova proizvodnje na zdravijim ekonomskim osnovama uz angažman dijela bivših i novih radnika. Poduzete su aktivnosti zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, te provođenje projekta za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma i kategorije teško zapošljivih osoba. Podaci Federalnog zavoda za statistiku, pokazuju da je u TK zaposleno 84.303 osoba (septembar 2015.), što predstavlja povećanje za 2.715 osoba u odnosu na decembar 2014. godine. U periodu januar – decembar 2015. godine zabilježen je porast u odnosu na prethodnu godinu, odnosno zaposleno 18.056 osoba sa evidencije što je više za 3.500 osoba nego u 2014. godini. Tokom 2015. godine Vlada TK je u saradnji sa d.o.o. Colosseum Tuzla pokrenula kampanju „Prepoznaj domaće – budi ponosan – made in BiH“ s ciljem edukacije građana o korisnosti i prednostima odabira domaćih proizvoda prilikom kupovine uz naglašavanje svih benefita, promocije pozitivnog koncepta poduzetništva kojim će se generisati dinamičan i održiv rast kompanija, te pokretanje start up kompanija, vizuelno pokazati građanima korisnost i konkretan rezultat učešća u aktivnostima, pokazati da su kompanije koje učestvuju u kampanji i prepoznate kao društveno odgovorne i poduzetnike aktivno uključiti u programe podrške ekonomskog razvoja. Kampanja je prezentirana u 7 općina Tuzlanskog kantona (Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Gradačac, Banovići i Grad Tuzla). Kontinuirano je unaprjeđivano i jačano povjerenje građana i policije, uz maksimalno angažovanje svih raspoloživih resursa na sprečavanju, suzbijanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta i drugih protivzakonitih ponašanja pojedinaca i grupa, uključujući održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira,  sigurnosti saobraćaja kao i preduzimanje zakonom predviđenih mjera i radnji u drugim sigurnosnim oblastima iz djelokruga Ministarstva unutrašnjih poslova.  Aktivnosti su također bile usmjerene na stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Radilo se na reorganizaciji rada zdravstvenih ustanova, uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, praćenju zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na području kantona, i staralo se o provođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti. Za stipendiranje učenika i studenata za 2014/2015. godinu putem Ministarstva za boračka pitanja izdvojeno je 993.600,00 KM.  Ovo pravo ostvarilo je ukupno 1749 kandidata. Za obavljanje volonterskog staža, izdvojeno je 990.000,00 KM a primijenjeno je na 406 kandidata. Za pomoć u rješavanju stambenih potreba dodjelom bespovratnih finansijskih sredstava borcima i članovima njihovih porodica koji su u stanju socijalne pomoći izdvojeno je 700.000,00 KM za 219 kandidata. Također su odobrena značajna namjenska sredstva iz ekoloških naknada, vodnih naknada i naknada od promjene namjene zemljišta za realizaciju projekata u općinama Tuzlanskog kantona. Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Primjenom navedenog Zakona na poziciji Skupštine TK ostvarena je ušteda od oko 150.000 KM. U 2015. godini Vlada je donijela nove Standarde i normative visokog obrazovanja. Cilj je bio ujednačavanje propisa iz oblasti visokog obrazovanja na području Bosne i Hercegovine. U 2015. godini uspješno je okončan projekat uspostavljanja bazne stanice niskotarifne avio – kompanije Wizzair na Međunarodnom aerodromu u Tuzli, za što je bilo potrebno otvoriti 65 novih radnih mjesta u ovom Javnom preduzeću. Očekuje se da će u 2016. godini usluge Aerodroma koristiti 250.000 ljudi. Također su obezbjeđeni infrastrukturni preduslovi i odbivena je dozvola za izvoz namjernica animalnog porijekla sa Aerodroma. 

Uravnoteženje Budžeta

Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 1.1. – 31.12.2015. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za tekuću 2015. godinu, u odnosu na izvršene rashode i izdatke, bez kreditnog zaduženja u iznosu od 20.000.000,00 KM, evidentno je da je Budžet 2015. godine ostvario neznatan minus ukupnih sredstava u iznosu od 937.650,46 KM, što se može konstatovati kao uravnoteženje Budžeta. U februaru 2015. godine Skupština Tuzlanskog kantona je na prijedlog Vlade TK donijela Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona u iznosu od 20.000.000,00 KM za finansiranje dijela deficita Kantona nastalog do 31.12.2013. godine. Iz ovih kreditnih sredstava izmirivane su obaveze Budžeta nastale do 31.12.2013. godine odnosno, u skladu sa donesenom Odlukom o zaduženju, finansiran je i pokriven dio akumuliranog deficita budžeta Tuzlanskog kantona.

Ukoliko u navedenu razliku ukupnih sredstava uključimo primljeni iznos kreditnog zaduženja od 20 miliona, što je i planirano u Budžetu za tekuću godinu, dolazi se do ukupnog finansijskog rezultata – suficita Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu od 19.062.349,54 KM. Akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2014. godine je iznosio 93.367.178,00 KM. Navedeni deficit djelimično je pokriven ostvarenim suficitom tekuće 2015. godine u iznosu od 19.062.349,54 KM.

Akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2015. godine je smanjen i iznosi 60.067.166,00 KM.

Vlada je prihvatila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za 2015. godinu.  
 

Utvrđeni prijedlozi izmijenjenih zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i uputila ga u skupštinsku proceduru  po skraćenom postupku. Razlog za donošenje Zakona je potreba popune pravnih praznina, preciziranja pojedinih odredbi Zakona, kao i činjenica da je na snagu stupio Zakon o radu i Zakon o obrazovanju odraslih koji reguliše oblast obrazovanja odraslih drugačije u odnosu kako je to bilo regulisano važećim Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. Prijedlogom Zakona je prije svega precizirano da se produženi ili cjelodnevni boravak organizuje za učenike razredne nastave, zatim je precizirano šta je to što se učenicima obezbjeđuje tokom produženog ili cjelodnevnog boravka, kao i da će bliži propis o načinu organizacije i realizacije produženog ili cjelodnevnog boravka donijeti Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta uz saglasnost Vlade Kantona. Neke od novina odnose se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa što je do sada bilo definisano kao volonterski rad. Međutim, s obzirom na to da je donesen novi Zakon o radu koji više ne prepoznaje volonterski rad već stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, izmjena člana urađena je kako bi se izvršilo usklađivanje sa odredbama Zakona o radu FBiH. 

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Do izmjena je došlo zbog popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona te stupanja na snagu Zakona o radu i Zakona o obrazovanju odraslih, koji regulišu oblast obrazovanja odraslih drugačije u odnosu kako je to bilo regulisano važećim Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju. Novim je rješenjima predviđeno uvođenje novog tipa gimnazije radi stvaranja uslova za pripremu učenika za nastavak obrazovanja na fakultetima i visokim školama medicinskog usmjerenja. Također su izvršene izmjene zbog popunjavanja pravnih praznina i različitog tumačenja člana 102. Zakona a vezano za uslove za obavljanje poslova koji su inače propisani pedagoškim standardima. Prijedlog Zakona također će biti upućen na razmatranje Skupštini TK, po skraćenom postupku.

Mehanizmi protiv nelegalnog rada

Vlada TK utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona. Razlog za izmjene Zakona je korekcija pojedinih odredbi, uvođenje pojma „grad“ te kvalitetnije uređenje pružanja usluga taksi prijevoza na području općina/grada Tuzlanskog kantona. Neke od izmjena tiču se efikasnijeg obavljanja poslova organa inspekcije i policije koji kontrolišu nelegalan rad u oblasti taksi prijevoza. Precizno je definisano ponašanje taksi prijevoznika kada prevoze putnike van teritorije matične općine/grada kako bi se onemogućio rad na području druge općine/grada. Također su ravnomjernije ujednačene kaznene mjere za prekršaje koje čine pravna i fizička lica, odgovorna lica ili vozači, a za pojedine prekršaje i putnici.  
 

Prvi kanton u FBIH sa usklađenom listom lijekova

Vlada je donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Pozitivnu listu lijekova čine dvije liste i to: A lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijeka od 100 %, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka i B lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona, saglasno finansijskim mogućnostima kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH.  Ovom je Odlukom propisana obaveza kantona da izvrši usaglašavanje svojih pozitivnih listi sa Federalnom listom lijekova i to obavezno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova. Današnjom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona prva je u FBiH koja je u potpunosti realizovala sve obaveze usklađivanja listi lijekova. 

Sredstva za zapošljavanje i volontiranje braniteljske populacije

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje osoba koja su prijavljena na evidenciji Službe, putem zapošljavanja radi proširenja postojeće ili pokretanja nove privredne djelatnosti i

samozapošljavanja radi pokretanja nove privredne djelatnosti. Sredstva u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu 500.000,00 KM. Riječ je o bespovratnim sredstvima i dio u visini od 250.000,00 KM bit će dodijeljen kao grant sredstava privrednim društvima registrovanim kod nadležnog organa shodno Zakonu o privrednim društvima i registrovanim osobama koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, Uredbom o vezanim i posebnim obrtima i Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata, a koja bi izvršila zapošljavanje.

Drugi dio u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM namijenjen je kao grant sredstava fizičkim licima koja bi koristeći sredstva registrovali obrtničku ili srodnu djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, Uredbom o vezanim i posebnim obrtima i Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata i otpočeli obavljati djelatnost u svoje ime i za svoj račun.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Program je  zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, putem Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Ukupno planirana sredstva za finansiranje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica iznose 800.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža za 2016. godinu u bruto iznosu 230,00 KM, mjesečno po osobi, od čega 200,00 KM kao naknada volonteru za ishranu i prevoz, a preostali iznos od 30,00 KM na ime plaćanja doprinosa za PIO za lica osigurana u određenim okolnostima.

Ostale odluke i zaključci

Vlada je dala saglasnost na Odluku o finansiranju mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, po naredbi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, iz sredstava planiranih Budžetom TK za 2016. godinu u iznosu od 9.620 KM. Sredstva će biti doznačena veterinarskim organizacijama, nakon što izvrše mjere koje je rješenjem naložio Kantonalni veterinarski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Ukupna sredstva za realizaciju Programa zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Tuzlanski kanton u visini od 315.000,00 KM, bit će utrošena za participaciju preventivnih vakcinacija životinja (vakcinacija protiv bedrenice i vakcinacija protiv svinjske kuge), naknadu za eutanazirane životinje, opremanje laboratorija i održavanje dostignutih standarda u JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla, troškove provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i mjera veterinarskog javnog zdravstva troškove eutanazije i rezerve u 2016. godini.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku o sufinansiranju mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, iz sredstava planiranih Budžetom TK za 2016. godinu, u iznosu od 238.000 KM za vakcinaciju goveda protiv bedrenice i 6.000,00 KM za vakcinaciju svinja protiv klasične kuge svinja i to 7,00 KM po grlu za vakcinaciju goveda protiv bedrenice (antraksa) i 3,00 KM po grlu za vakcinaciju svinja protiv klasične kuge svinja.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o izmjeni Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2016. godini.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se odobravaju sredstva za dovršetak projekta Rekonstrukcija vodovodnog sistema za naseljeno mjesto Kuljan, općina Živinice, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini, stavka D.2.21. u ukupnom iznosu 80.392,30 KM. 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za realizaciju projekta „Knjiga je naš najbolji prijatelj“ za JU OŠ „Banovići Selo“ Banovići, u iznosu 2.630,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobreno je usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog

kantona za 2016. godinu, na ime sufinansiranja rekonstrukcije škole, za JU OŠ „Humci“ Čelić u iznosu 4.046,58 KM, dodijeljene od strane Ambasade Japana u BiH.

Odobreno je usmjeravanje dijela donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, na ime sufinansiranja projekta „Rekonstrukcija dijela objekta Muzeja Istočne Bosne u cilju zaštite i prezentacije pokretnog kulturnog naslijeđa“ za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla u iznosu 4.373,68 KM, dodijeljene od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK o finansiranju projekta asfaltiranje prilaza i uređenje školskog dvorišta u Područnoj školi Mionica I – Gradačac u iznosu od 5.749,38 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na četiri odluke Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju sredstava. Savezu košarkaških invalidskih klubova Tuzlanskog kantona odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu 14.310,00 KM. Sredstva su namijenjena za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija.  Za takmičenja na Državnom nivou predviđen je iznos 4.670,00 KM,  za takmičenja na Međunarodnom nivou 5.650,00 KM i troškove trenažnog procesa i utakmica 3.990,00 KM.

Savezu sjedeće odbojke ratnih vojnih invalida i invalidnih lica Tuzlanskog kantona odobrena su novčana sredstva u ukupnom iznosu 25.710,00 KM. Sredstva su namijenjena za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija i to za takmičenja u Premijer ligi SO u BiH

9.060,00 KM, za učešće na takmičenju u Prvoj ligi SO u BiH 8.440,00 KM  i

učešće na takmičenju Druge lige SO u BiH 8.210,00 KM.

Sportskom savezu invalida Tuzlanskog kantona odobrena su novčana sredstva u ukupnom iznosu 10.120,00 KM. Sredstva su namijenjena za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija i to za

takmičenja na Državnom nivou 3.730,00 KM, za takmičenja u KUP takmičenjima 3.220,00 KM te za takmičenja u kantonalnim takmičenjima 3.170,00 KM.

Streljačkom savezu invalidnih lica Tuzlanskog kantona odobrena su sredstva u ukupnom iznosu 9.860,00 KM. Sredstva su namijenjena za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija i to za takmičenje u Kantonalnoj ligi 5.040,00 KM, za takmičenje u Federalnoj Premijer ligi 3.840,00 KM i za nabavku sportske opreme i rekvizita 980,00 KM.

Vlada je prihvatila Izvještaj o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.  za period 1.1. – 31.12.2015. godine sa Finansijskim izvještajem. Prema Izvještaju Aerdorom Tuzla je do uspostavljanja baze „Wizz – air“, odnosno do 24.6.2015. godine, imao otvoreno pet destinacija da bi nakon toga saobraćaj bio uspostavljen na četiri nove destinacije i to: Oslo (Norveška), Stokholm (Švedska) i Memmingen i Frankfurt Hahn (Njemačka). Otvaranje novih destinacija rezultiralo je povećanjem broja putnika sa 151.285. u 2014. godini na 259.094 putnika u 2015. godini što je za cca 71,00 % više. Sa JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ je u izvještajnom periodu prevezeno 236.389 tona robe što je u odnosu na količinu robe prevezene u 2014. godini povećanje za 116 %. Na JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u 2015. godini primljeno je 108 uposlenika od kojih će se u narednom periodu zadržati potreban broj radnih mjesta za sigurno

obavljanje saobraćaja i za rad u tri smjene zbog otvorenosti aerodroma od 03,00 do 23,00 svakog dana u sedmici, tako da je ukupan broj zaposlenih na kraju 2015. godine iznosio 150 radnika. 

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Prema Izvještaju  toku 2015. godine Direkcija regionalnih cesta TK uradila je 16.805 metara ceste, od toga je na 7.950 metara izvršena rekonstrukcija, dok su na 8.855 metara izvršene rehabilitacije i/ili sanacije. Izgrađeno je 2.500 metara pješačke staze. Na sanaciju klizišta u 2015. godini utrošeno je 740.797,50 KM.

Vlada je prihvatila godišnji Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2015. godinu. 

Vlada je prihvatila Elaborat o društvenoj opravdanosti promjene djelatnosti JU “Gimnazija Lukavac” Lukavac, koji će biti dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije za korištenje vode iz vlastitog bunara za sanitarne potrebe Privrednom društvu „G-Petrol“ d.o.o. Sarajevo, u PJ Brnzinska stanica Tinja, naselje Previle na području općine Srebrenik, na period od 15 godina.

Vlada je donijela Odluku  o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona. Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina je obavezna izvršiti tranziciju pravne stečevine Evropske unije u domaće zakonodavstvo. Radi harmonizacije propisa, odnosno preuzimanja obaveznih pravnih propisa (direktiva) i drugih propisa u domaće zakonodavstvo, potrebno je izvršiti određene organizacione pripreme, kadrovsku popunu, edukaciju i osposobljavanje kadrova u organima uprave i drugim tijelima kantonalne uprave.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim obavezuje sve kantonalne organe, javna preduzeća, javne ustanove i druge kantonalne institucije koje se ne finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona da usklade svoje opšte akte i finansijske planove za 2016. godinu, u dijelu dodataka na platu zaposlenika i svih drugih naknada koje nemaju karakter plate (regres, topli obrok, prevoz i dr.), sa stavovima i odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno planiranim sredstvima za te namjene za zaposlene kod budžetskih korisnika. Također se zadužuju sva ministarstva resorno nadležna za nadzor nad radom organa i institucija da putem direktnog kontakta sa predstavnicima upravljačkih struktura i menadžmenta kantonalnih organa i institucija insistiraju na usaglašavanju opštih akata i finansijskih planova sa stavovima i odlukama Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa navedenim dodacima na plaće zaposlenika, te da o eventualnim pitanjima i problemima u vezi sa tim blagovremeno informišu Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. 

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje JU Univerzitet u Tuzli da u roku od 15 dana Vladi TK dostavi podatke o ukupnom broju nastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli (po zvanjima i fakultetima) kao i ukupan broj nastavnog osoblja za koje je izvršen izbor u sva naučno-nastavna/umjetnička i saradnička zvanja (ukupno i pojedinačno po fakultetima/akademiji Univerziteta u Tuzli). Također je zadužen JU Univerzitet u Tuzli da dostavi ukupan broj i podatke o angažovanim spoljnim saradnicima, za uposlenike i spoljne saradnike te iznos finansijskih obaveza koje su iz navedenog proizašle.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za sporazumno preuzimanje Nermine Čeliković iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, radi postavljenja imenovane na radno mjesto stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona.

Vlada Kantona je u okviru kadrovskih pitanja donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Mirsada Hodžića sa dužnosti, na lični zahtjev.

Doneseno je Rješenje o privremenom imenovanju Halide Basić za člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK na period utvrđen Rješenjem o privremenom imenovanju Upravnog odbora ZZO TK.

Vlada je donijela Rješenje kojim Almiru Hurić, dipl.ekonomista razrješava  dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Mirsada Hodžića, dipl.ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na period od četiri godine.

Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kanton. Odlukom je zadužena Skupština JP RTVTK da na prvoj narednoj sjednici izvrši privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora.

Također je data prethodna saglasnost Skupštini Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona, na period najduže 90 dana u sastavu Edis Kavgić predsjednik i članovi Omer Ročević i Fertik Glibanović.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnost na Odluku NO JP RTVTK d.o.o  o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Almira Mulabećirovića, bachelora ekonomije, za direktora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. na period od četiri godine.

Također je data prethodna saglasnost na Odluku NO JP RTVTK o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Nizame Softić za izvršnog direktora za program Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku NO JP RTVTK d.o.o. o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Fuada Memića za direktora za razvoj Javnog preduzeća Radio –televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla na period najduže 90 dana u sastavu Amir Sejdinović, predsjednik i članovi Mirel Joldić, Sabina Suljanović, Mirsad Jaranović i Željka Ivanović.