Ministarstva obavezna otvoriti posebne račune za posljedice prirodne nesreće

Na današnjoj sjednici Federalne vlade donesena je Odluka o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava po Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.

Ova sredstva se evidentiraju na posebnim računima Budžeta FBiH, te budžeta kantona i budžeta jedinica lokalne samouprave i koriste se isključivo za namjene utvrđene Zakonom.

Odlukom su Federalno i kantonalna ministarstva finansija, kao i službe za finansije jedinica lokalne samouprave čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće, obavezane da otvore posebne namjenske transakcijske račune u okviru Jedinstvenog računa Trezora za prikupljanje sredstava za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu.

Sredstva se uplaćuju na Račun javnih prihoda Budžeta FBiH, račune javnih prihoda budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće.

Prilikom uplate, platni nalog mora da sadrži vrstu prihoda u skladu s Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH.

CentralnoGrijanje

Planiranje, evidentiranje i utrošak sredstava koja se uplaćuju na posebne račune budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave vrši se u skladu s propisima o otvaranju namjenskih računa tih nivoa vlasti.

Zatečena salda na donatorskim računima za prikupljanje dobrovoljnih priloga za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu moraju prethodno biti uplaćena na Depozitni račun Budžeta FBiH, odnosno budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće, uz obavezno popunjavanje platnog naloga vrstom prihoda “Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu”.

Depozitne banke dužne su primljena sredstva u cijelosti prenijeti na posebne namjenske transakcijske račune. Federalno i kantonalna ministarstva i službe za finansije jedinica lokalne samouprave vode evidenciju o prikupljanju i raspolaganju sredstvima u Glavnoj knjizi Trezora.

Evidentirana sredstava Glavnoj knjizi Trezora izvršavaju se u skladu s članom 49. Zakona o budžetima u FBiH, iznad iznosa planiranih u budžetu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava po odlukama Vlade.

(Fena)