Kojim satima je električna energija jeftinija u BiH?

Kojim satima je električna energija jeftinija u BiH?

RSD Sloboda

Savremeni način života nam sve više nameće potrebu da imamo racionalan pristup u korišćenju svih resursa. Električna energije nije izuzetak od tog principa. Sam koncept održivog razvoja je baziran dobrim dijelom upravo na ovoj ideji.

Svjedoci smo da dolazi do povećanja potrošnje električne energije. Trend rasta potrošnje javlja se u cijelom svijetu. Razvojem tehnologije dolazi do pojave novih uređaja koji se koriste u domaćinstvima ili u industriji. Jedan od načina uštede energije je korištenje električnih aparata u periodu „jeftine električne energije“.

Za domaćinstva u BiH koja posjeduju dvotarifna brojila, električna energija utrošena radnim danima i subotom u periodima od 13:00  do 16:00 sati  i od 22:00  do 07:00   sati,  obračunavaće se prema nižoj tarifi. Nedjeljom se za ovu kategoriju potrošnje, niža tarifa primjenjuje cijeli dan.

Projekat „Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ koji realizuje Caritas Švicarske, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići, gdje je ukupno savjetovano i anketirano 10.000 domaćinstava i podijeljeno 40.000 LED sijalica, sa ciljem da se podstaknu građani da smanje potrošnju energije.