Javni oglas za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Javni oglas za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

RSD Sloboda
Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19,Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, imenovana  Rješenjem broj: 02/04-A-000729-2020,  od 14.01.2020. godine  objavljuje
JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih
I Predmet Javnog oglasa
Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020.godinu na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći 3.000,00 KM.
Kompletan tekst Javnog oglasa, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima: