Inaugurisani članovi Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti

Nakon što je Matičarska komisija u sastavu: akademik Muhamed Filipović – predsjednik, akademik Mustafa Cerić – član i akademik Ejup Ganić – član izvršila analizu naučnih/umjetničkih biografija kandidata, osnivača BANU i donijela Odluke o verifikaciji članstva, 16. januara 2014. godine u Sarajevu, upriličena je svečana dodjela certifikata za dvadeset i dva redovna člana i to:

1) Muhamed Filipović
2) Mustafa Cerić
3) Ejup Ganić
4) Ferid Muhić
5) Muamer Zukorlić
6) Dževad Jahić
7) Lamija Hadžiosmanović
8) Rahmetli Nedžad Ibrišimović
9) Šerbo Rastoder
10) Omer Nakičević
11) Smail Čekić
12) Mehmed Akšamija
13) Rahmetli Đenana Buturović
14) Hasnija Muratagić-Tuna
15) Alija Džogović
16) Fatmir Baći
17) Omer Ibrahimagić
18) Asim Kurjak
19) Emin Sofić
20) Fehim Husković
21) Rahmetli Nijaz Duraković
22) Enver Halilović

Nakon dobijanja certifikata konstituirana je i održana prva redovna sjednica Skupštine BANU.

Na početku zasjedanja usvojen je Poslovnik o radu Skupštine, kao i Izvještaj o radu generalnog sekretara.

Nakon iscrpne rasprave o aktivnostima Akademije u osnivačkom periodu, članovi Skupštine odali su priznanje i zahvalnost predsjedniku Akademije akademiku Feridu Muhiću i akademiku muftiji Muameru Zukorliću za uspješno vođenje Akademije u proteklom periodu.

Skupština je također prihvatila prijedlog Predsjedništva i preporuku Senata da se na mjesto predsjednika Senata BANU izabere akademik Muhamed Filipović uz zahvalnost akademiku Mustafi Ceriću za dosadašnje uspješno vođenje ovog tijela Akademije.

CentralnoGrijanje

Na istom zasjedanju Skupština je usvojila Odluku o promjeni znaka Akademije kao i Plan budžeta za 2014. godinu.

Po preporuci Senata, Skupština je usvojila prioritetne projekte i to: Bosanska enciklopedija, organizacija naučnog skupa o bosanskome jeziku, Mapa kulturne baštine Bošnjaka i projekat pod imenom „Antifašistička tradicija Bošnjaka“.

Za glavnog urednika Glasnika BANU Skupština je imenovala akademika Hasniju Muratagić-Tunu.

Po preporuci Senata, Skupština je usvojila Odluku da Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa Svjetskim bošnjačkim kongresom i Bošnjačkom nacionalnom fondacijom pristupi pripremama za izgradnju centra bošnjačkih nacionalnih institucija u Sarajevu čime bi se dugoročno riješilo pitanje prostorija za rad BANU.

 

(Bošnjaci.net)