DA LI SUDI SUD ILI MAFIJA

RSD Sloboda

Odbrana osumnjičenih Faruka Balijagića i njegovog sina, koju su sačinjavali advokati Mirnes Ajanović i Senad Pećanin, smatraju da je u sudskom Rješenju kojim je određenja mjera pritvora Balijagićima evidentna povreda člana 15. Zakona o krivičnom postupku FBiH, jer je Sud bio dužan i Tužilaštvo i branioce tretirati na jednak način, i svakoj strani prilikom odlučivanja posvetiti dužnu pažnju a posebno u odnosu na istaknute prigovore odbrane na podneseni prijedlog za produženje pritvora.

Podsjećamo, Faruku Balijagiću i njegovom sinu produžen je pritvor za dva mjeseca a po zahtjevu Tužilaštva KS jer se smatra da bi njihovim puštanjem postojala opasnosti od mogućeg bjekstva, utjecaja na svjedoke pa čak, kako navode iz Tužilaštva, uznemirenja javnosti.

RMU Banovići

U sudskom rješenju kojim je produžen pritvor Faruku Balijagiću i njegovom sinu naznačeno je: “Branitelji osumnjičenih su osopravali postojanje kako općeg (osnovana sumnja), tako i posebnog zakonskog uvjeta za produženje pritvora, te su predložili da se osumnjičeni puste na slobodu”. Branioci su u toku sudske rasprave po prijedlogu Tužilaštva Kantona Sarajevo o produženju pritvora za Faruka Balijagića i njegovog sina – govorili preko dva sata. Ni jedna jedina riječ, osim naprijed navedenog citata, od strane odbrane Balijagića nije uvrštena u sudsko Rješenje koje je sačinjeno na 19 stranica.

Sudska praksa za hapšenje sudija, tužioca, policajaca i advokata

U sudskom Rješenju su samo prepisani navodi iz prijedloga za produženje pritvora Balijagićima, sačinjeni od strane Tužilaštva Kantona Sarajevo, i nekoliko strana transkripata pribavljenih po osnovu posebnih istražnih radnji.

S obzirom da je u potpunosti izostavljena odbrana u sudskom Rješenju i da nije naznačen niti jedan navod odbrane, došlo je do direktne povrede člana 15. Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno povrede – Jednakosti u postupanju, jer je u članu 15. stav 1. određeno: “Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj strani pružiti jednake mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnoj raspravi.”

Argumentacija o kršenju presuda Evropskog suda

Sudska praksa Vrhovnog suda FBiH, Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava ustanovila je povredu prava na pravično suđenje, kako je određeno u članu 6. Evropske konvencije, u situacijama kada se postupa protivno naprijed navedenoj zakonskoj odredbi, odnosno kada Sud prilikom odlučivanja ne tretira ravnopravno i navode tužilaštva i navode branioca.

U prilogu dostavljamo video zapis sjednice sudskog postupka u cijelosti kako bi svaki građanin mogao zauzeti svoj sud o djelovanju Suda u konkretnom slučaju.

(Objektivno.ba)