Za istraživanje o rješavanju aerozagađenja potrebno 50 hiljada KM

REKLAMA

Koncentracije polutanata i sumpordioksida u tuzlanskom zraku često dosežu cifre koje su alarmantne. Samo na mjernoj stanici kod “BKC-a” tokom jednog mjeseca, koncentracije sumpordioksida su oko 140 puta prelazile utvrđenu satnu vrijednost za epizodu pripravnosti, oko 40 puta za epizodu upozorenja, te čak oko 20 puta za epizodu uzbune. Dozvoljena satna vrijednost sumpordioksida je 350 mikrograma po m3. U rješenje ovog dugogodišnjeg problema uključili su se  PMF Tuzla i Elektropriveda BiH, koji će zajedno izvršiti interdisciplinarno istraživanje.

„Čitava poenta našeg ulaska u ovu priču jeste da pokušamo konačno da damo jedan konkretni i naučno zasnovani odgovor na pitanja zašto, kako i na koji način se reguliše i mijenja kvalitet zraka tuzlanske kotline.“ – kaže Vedad Pašić – dekan PMF-a Univerziteta u Tuzli.

Menprom

Direktor Termoelektrane Tuzla, ističe da je ovaj projekat veoma značajan za tuzlansku regiju, te smatra da će se na ovaj način konačno riješiti dugogodišnji problem aerozagađenja.

„Na bazi tih analiza napraviti određene strategije, određene planove, utvrditi neke rokove u kojima bi se stvarno kvalitet zraka u tuzlanskoj kotlini sveo na ono što je primjereno svakom čovjeku, odnosno da se svedu štetni polutanti na granične vrijednosti koji su propisani važećim direktivama u EU.“ – kazao je Izet Džananović – direktor Termoelektrane Tuzla.

Džananović ističe da je ovo istraživanje veoma bitno jer će pokazati ko i koliko najviše zagađuje. On također, ne spori da Termoelektrana spada u zagađivače, jer je najveće energetsko postrojenje, ali također, navodi da postoje i drugi zagađivači.

„To su znači velika energetska postrojenja, velika ložišta, pri čemu je Termoelektrana jedno od najvećih. S druge strane je saobraćaj. Treći je faktor vrlo važan, a to su mikro ložišta, manja ili veća, četvrti faktor je meteorologija i građenje.“ – ističe Džananović.

Interdisciplinarno istraživanje na kojem će raditi veliki broj stručnjaka trajat će otprilike godinu dana.

„Projekat kao takav planirano je da traje okvirno godinu dana. Svaka ozbiljnija studija, treba da uzme sve aspekte, bez obzira na to kakva je klima ili meteorološki uslovi i slično djeluju na samu tuzlansku kotlinu, da tokom tog perioda, uradimo sve ono što je neophodno i uključimo nekoliko desetina naših kolegica i kolega.“ – kazao je Pašić.

Elektropriveda BiH, odnosno Termoelektrana Tuzla,  finansirat će ovaj projekat, a planirano je da se utroši otprilike oko 50 hiljada KM. Iz PMF-a i Elektroprivrede polažu nade da će ovo istraživanje biti među važnijim koracima za riješenje problema aerozagađenja, te poručuju da će sve svoje naučne i ljudske kapacitete staviti u funkciju rješenja ovog problema.

 

 

(RTV Slon)

RSD Sloboda