Usvojen zaključak Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“

Usvojen zaključak Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“

Ferx.ing d.o.o

Gradsko vijeće Tuzla je na inicijativu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića usvojilo više zaključaka u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa, kao i druge zaključke koji se odnose na olakšavanje životnih uslova dijabetičara.

Gradsko vijeće Tuzla je pored zaključaka koji se odnose na obaveze koje treba izvršiti gradonačelnik i Gradska uprava, zahtjeve za realizaciju inicijative uputilo svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti u državi, kao i  nadležnim agencijama, institutima i zdravstvenim zavodima.

Menprom

Prioritet je stavljen na zahtjevu upućenom Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH da se senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi koji detektuje i signalizira previsoke ili preniske vrijednosti šećera u krvi FREE STYLE LIBRE (ABBOT) ili drugi odgovarajući uređaj

(DEXCOM) i čitač za očitavanje vrijednosti, uvrste u odgovarajući Registar lijekova odnosno Registar medicinskih sredstava koja imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, imajući u vidu činjenicu da u većini evropskih zemalja zdravstveno osiguranje pokriva nabavku tog uređaja. Time bi se obezbijedilo da djeca i odrasli ne moraju trpjeti dnevno desetak uboda u prste radi kontrole nivoa šećera u krvi i time primanja terapije, te bi se obezbijedili uslovi za pravilno i pravovremeno terapijsko cjelodnevno djelovanje.

U prilogu se dostavljaju zaključci Gradskog vijeća Tuzla  i Inicijativa „Za život sa manje boli“, istakao je između ostalog,  predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović na press konferenciji, na kojoj su prisustvovali roditelji i djeca oboljela od dijabetesa.

Na osamnaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj dana 12.04.2018. godine, pod tačkom 10. razmatrana je i usvojena INICIJATIVA „ZA ŽIVOT SA MANJE BOLI“ U CILJU NABAVKE SENZORA ZA BEZBOLNO I KONTINUIRANO MJERENJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA DJECU I ODRASLE OBOLJELE OD DIJABETESA.

Nakon rasprave usvojen je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH da se senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi koji detektuje i signalizira previsoke ili preniske vrijednosti šećera u krvi FREE STYLE LIBRE (ABBOT) ili drugi odgovarajući uređaj (DEXCOM) i čitač za očitavanje vrijednosti uvrste u odgovarajući Registar lijekova odnosno Registar medicinskih sredstava koja imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu činjenicu da u većini evropskih zemalja zdravstveno osiguranje pokriva nabavku ovog uređaja.

– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da se razmotri mogućnost da se sredstva za sufinansiranje trakica za kontrolu šećera preusmjere za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze odnosno nivoa šećera u krvi i čitača za očitavanje vrijednosti.

– Gradsko vijeće Tuzla upućuje apel nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i predstavnicima političkih stranaka koje participiraju u organima vlasti da poduzmu, u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenje i u skladu sa važećim zakonskim propisima, sve što je porebno kako bi se što prije obezbjedila nabavka senzora oboljelim od dijabetesa.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od Gradonačelnika Grada Tuzla i Službe za budžet i finansije da razmotre zakonske, finansijske i druge mogućnosti da se sredstva za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi i čitača za očitavanje vrijednosti za oboljele od dijabetesa na području grada Tuzla, u periodu do rješavanja procedure registracije ovog uređaja u Bosni i Hercegovini, pokušaju obezbjediti u Budžetu Grada Tuzla.

– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Ministarstvu zdravstva TK, Zavodu zdravstvenog osiguranja TK i Komisiji za lijekove pri Ministarstvu zdravstva TK da se što prije pokrenu aktivnosti u cilju vraćanja injekcija glukagona sa bolničke na Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona koje finansija Zavod zdravstvenog osiguranja TK (Esencijalnu listu) kao i da se na Pozitivnoj listi obezbjede sve vrste inzulina, bez naknade s obzirom da se na istoj nalaze samo neke vrste inzulina, zbog čega su roditelji prinuđeni da ih doplaćuju ili vlastitim sredstvima kupuju.

– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Zavodu zdravstvenoj osiguranja TK i menadžmentu JZU UKC Tuzla da se na Klinici za dječije bolesti i na Klinici za interne bolesti obezbjedi dovoljan broj ljekara obučenih za postavljanje i praćenje rada inzulinske pumpe kao i da se razmotri mogućnost da se za svu djecu oboljelu od dijabetesa obezbjedi jednako pravo na inzulinsku pumpu koja velikom broju oboljele djece predstavlja jedini način normalne regulacije nivoa šećera u krvi.

– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše menadžmentu JZU UKC Tuzla da se razmotri mogućnost nastavka liječenja djece sa navršenih 15 godina života do navršenih 18 godina života na Klinici za dječije bolesti, s obzirom da je Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom propisano da se djetetom smatra osoba do 18 godina života kao i da Konvencija o pravima djeteta djetetom smatra svako ljudsko biće mlađe od 18 godina, jer se sada sva oboljela djeca, čim navrše 15 godina, upućuju na liječenje na Kliniku za interne bolesti na kojoj, prema nekim saznanjima, niti jedan ljekar nije prošao obuku za postavljanje i praćenje rada inzulinske pumpe.

– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše Insitutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da se razmotri mogućnost pokretanja odgovarajućih procedura u cilju vraćanja prava na tuđu njegu i pomoć djeci oboljeloj od dijabetesa sa navršenih 15 godina života s obzirom da ta djeca nisu u stanju samostalno voditi brigu o svom životu i zdravlju.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od svih na koje se odnose zaključci u vezi sa Inicijativom, da dostave Gradskom vijeću Tuzla informaciju o mogućnostima, načinu i dinamici realizacije zaključaka, naročito kada su u pitanju zaključci koji se odnose na registraciju i nabavku senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi.

– Gradsko vijeće Tuzla upućuje inicijativu svim izvršnim i zakonodavnim organima da se prijedlozi zaključaka Gradskog vijeća Tuzla koji se odnose na kantonalne organe primjenju i u drugim općinama na području Tuzlanskog kantona, te eventualno da području drugih općina i gradova u Federaciji BiH i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

– Gradsko vijeće Tuzla će i ubuduće pratiti realizaciju ovih zaključaka te će, u tom cilju, pokrenuti određene aktivnosti (traženje informacija o realizaciji Inicijative, urgiranje realizacije zaključaka, uvrštavanje u dnevni red informacije o realizaciji usvojenih zaključaka i dr.)

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene verzije zapisnika sa osamnaeste redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 12.04.2018. godine.

RSD Sloboda