Novčane kazne za nepoštivanje Kodeksa ponašanja vijećnika u GV Tuzla

REKLAMA

Na dnevnom redu 16. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja će se održati u srijedu, naći će se i prijedlog odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla.

Povodom toga danas je opozicija u Gradskom vijeću Tuzla, koju čine SDA, SBB,HDZ i BOSS, održala konferenciju za medije ističući da su novi Poslovnik o radu Gradskog vijeća i Kodeks ponašanja vijećnika zapravo odmazda prema opoziciji.

Menprom

Novim Poslovnikom određeno je na koji način će funkcionisati Gradsko vijeće Tuzla, ko će moći prisustvovati Kolegiju vijećnika, da li jedan vijećnik može imati Klub, koje prednosti ima vijećnik ispred reda nacionalnih manjina i sl. Sa brojnim odredbama ovog Poslovnika opozicija Gradskog vijeća Tuzla se ne slaže te ističu kako je Poslovnikom predviđeno da neko sa malim brojim glasova može imati Klub vijećnika , samo iz razloga jer dolazi ispred reda nacinalnih manjina.

Kada je riječ o Kodeksu ponašanja vijećnika tu su reakcije opozicije još burnije.  Kodeksom su jasno  predviđena pravila ponašanja vijećnika kao i sankcije u slučaju kršenja određenih odredbi. Na određene odredbe Kodeksa opozicija je burno reagovala a iz SBB-s ističu da će biti upitan dolazak njihovih vijećnika na sjednice Gradskog Vijeća.

“Dobili smo dokumente koji će se koristiti po principu «Kadija te tuži , kadija ti sudi». Ukoliko se Etički kodeks i Poslovnik o radu usvoji u ovim okvirima i na taj način se ograniči sloboda govora vijećnika, Klub vijećnika SBB-a će razmotriti da li će uopšte prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća”, kazao je Elvir Kasumović , predsjednik Kluba vijećnika SBB-a  u Gradskom vijeću Tuzla.

Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a , danas je istakao kako Kodeksom i Poslovnikom posebno ide odmazda prema BOSS-u, te navodi da su takav Kodeks i Poslovnik posljedica krivične prijave protiv gradonačelnika Imamovića i predsjednika GO SDP-a Tuzla , Slađana Ilića.

“Ovo je odmazda prema BOSS-u ali i prema cijeloj opoziciji koja je tražila transparentno trošenje budžetskih sredstava. Etički kodeks i Poslovnik o radu parlamentrana većina će koristiti kao oružje za sve one vijećnike koji budu ukazivali na određene probleme”,kazao je Ajanović.

Ajanović navodi i to da je Prijedlog odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika direktno protivan Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustavu Bosne i Hercegovine, Zakonu o zabrani diskriminacije BiH i Zakonu o kleveti Federacije BiH.

“Navedenim odlukama SDP sa parlamentarnom većinom namjerava uvesti apsolutni verbalni delikt u radu Vijeća, pa i vijećnika van sjednica Vijeća, na način da se namjeravaju uvesti i kazne od više hiljada maraka ukoliko vijećnik bilo gdje izjavi bilo šta što ne odgovara gradonačelniku, funkcionerima Gradske uprave, SDP-u ili bilo kome od njihovih saradnika”, kazao je predsjednik BOSS-a.

Odlukom o izmjeni Kodeksa ponašanja vijećnika predviđeno je da Gradsko vijeće  formira poseban Etički odbor za ponašanja vijećnika, koji će pratiti  primjenu Kodeksa, postupati po pojedinačnim prijedlozima za utvrđivanje postojanja povrede Kodeksa, podnositi izvještaj Gradskom vijeću s preporukama i sl.

Etički odbor će prema Odluci činiti predsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg i sekretar Gradskog vijeća Tuzla, te  predsjednici klubova vijećnika, koji participiraju u Gradskom vijeću Tuzla i vijećnik iz reda nacionalnih manjina.

Lakšim povredama Kodeksa smatrati će se  neopravdani izostanak ili kašnjenje vijećnika sa sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, napuštanje sjednice Gradskog vijeća  bez odobrenja predsjedavajućeg Gradskog vijeća ili predsjednika radnog tijela, neprisustvo obukama, nedolazak na javne manifestacije i skupove, na koje su uredno pozvani, bez obavještavanja organizatora manifestacije ili skupa o razlozima izostanka,kao i iskazivanje predrasuda prema uposlenicima u organima uprave Grada Tuzla.

Neke od težih povreda Kodeksa smatrati će se  korištenje izraza na sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kao i ponašanje u javnosti korištenjem izraza, kojim se  omalovažavaju druge ličnosti ili grupe ili ne poštuju prava drugih ili ne uvažavaju drugi i njihova uvjerenja, svaka radnja, kojom se vijećnik dovodi u sukob interesa i sl.”

Za svako kršenje odredbi Kodeksa predviđene su određene sankcije među kojima je su i novčane kazne i do 3000 KM zavisno od toga koja povreda Kodeksa je učinjena,istaknuto je na današnjoj konferenciji za medije..

Sankcije koje će se izreći za nepoštivanje pomenutog kodeksa su: Pismena opomena za lakše povrede, javna opomena sa objavljivanjem odluke na sjednici Gradskog vijeća u slučaju, kada je jednoj osobi izrečeno dvije ili više pismenih opomena, novčana kazna do 50% vijećničkog paušala u periodu od jednog do dvanaest mjeseci  za teže povrede odredaba Kodeksa .

Javna opomena i novčana kazna biti će objavljene na web stranici Grada Tuzla.

Odlukom o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla predviđeno je i tačno vrijeme izlaganja kako za Gradonačelnika,predlagača i obrađivača materijala tako i vijećnike.
Prema novom Poslovniku vijećnici i drugi učesnici na Sjednici dužni su da govore samo o materijalu koji je u okviru tačke dnevnog reda predmet rasprave, i da poštuju vrijeme za diskusiju predviđeno Poslovnikom.
Uvodno izlaganje Gradonačelnika, predlagača ili obrađivača materijala može trajati do 15 minuta, a izuzetno kada to predsjedavajući ocijeni opravdanim i duži vremenski period. Diskusija predsjednika ili predstavnika kluba, predstavnika komisije, može trajati najduže 10 minuta, a diskusija vijećnika može trajati najduže pet minuta.

Prilikom izlaganja govornici su dužni da čuvaju dignitet Gradskog vijeća, te im je zabranjeno koristiti psovke i neprimjerene izraze, povišeni ton (galama), pominjati privatni život drugih osoba, iznositi, pronositi ili izražavati neistine i na bilo koji način svojim govorom ili konkludentnim radnjama grubo vrijeđati i narušavati fizički ili moralni integritet druge osobe, ma o kome se radilo.

U slučaju kršenja nekog pomenutog pravila predsjedavajući Gradskog vijeća će oduzeti riječ govorniku i isključiti mikrofon, nakon čega će prestati svako dalje tonsko snimanje izlaganja govornika .

Također, prema Poslovniku ni jedan vijećnik ne može dobiti riječ po drugi put, dok se ne iscrpi redosljed prvog prijavljivanja vijećnika, s tim da svaki vijećnik u okviru jedne tačke dnevnog reda ima pravo na maksimalno dvije diskusije.

Opomena će se izricati vijećniku kada bude govorio prije nego što je zatražio i dobio riječ, ako i pored upozorenja predsjedavajućeg govori o pitanju koje nije na dnevnom redu, kada prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora i sl.

Da li će ovaj Poslovnik o radu i Kodeks o ponašanju vijećnika dobiti potrebnu podršku na sjednici Vijeća znati će u srijedu. Inače  , sjednica Gradskog vijeća biti će održana u novoj sali za sjednice u zgradi Grafičar.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti Odluku o izmjeni Kodeksa ponašanja vijećnika u GV Tuzla kao i Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla.

Odluka o izmjeni Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla;

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla

(Objektivno.ba)

RSD Sloboda