Ministarstvo za boračka pitanja objavilo konkurs za obavljanje volonterskog staža

Ministarstvo za boračka pitanja objavilo konkurs za obavljanje volonterskog staža

RSD Sloboda

Na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, 09.05.2019. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, od 14.05.2019. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

K O N K U R S
za utvrđivanje liste branilaca i članova njihovih porodica kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

RMU Banovići

I Osobe koje ima pravo prijave po ovom Konkursu:

(1) Pravo na obavljanje volonterskog staža (u daljem tekstu: volonterski staž) ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br.: 5/12, 5/14 i 12/16, u daljem tekstu: Zakon), koje ima:
-prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili
– VII stepen stručne spreme ili
– VI stepen stručne spreme.
(2) Pod volonterskim stažem branilaca i članova njihovih porodica, u smislu ove odluke, smatra stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa shodno odredbama člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovibe”,broj: 26/16).

TEKST KONKURSA.

ODLUKA O TERMINU.