Čak stotinu profesora Univerziteta u Tuzli pisalo premijeru TK

Čak stotinu profesora Univerziteta u Tuzli pisalo premijeru TK

RSD Sloboda

Na adresu Vlade TK upućen je dopis koji je potpisalo čak stotinu članova Akademske zajednice Tuzlanskog kantona, kojim reaguju na odluku Ustavnog suda o Zakonu o visokom obrazovanju TK.

Dopis prenosimo u cjelosti: “Odlukom Ustavnog suda BiH osporen je član 52. Zakona o visokom obrazovanju TK koji je donesen u junu 2016. godine.

RMU Banovići

Pomenutim članom koji reguliše način imenovanja rukovodećih tijela i kadrova Univerziteta u Tuzli grubo je ukinuta autonomija i akademske slobode zagarantovane Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (ETS no.5, 1950) i njenih protokola. Preporukom Komiteta ministara Vijeća Evrope o priznavanju i ocjeni kvaliteta privatnih visokoškolskih ustanova (R(97)1), Preporukom o pristupu visokom obrazovanju (R(98)3) i Preporukom o istraživačkom zadatku univerziteta (R(2000)8).

Osim člana 52., postoji još članova kojima se takođe ugrožava autonomija i akademske slobode Univerziteta u Tuzli.

Uzimajući u obzir činjenicu da je pomenuti Zakon u vrlo kratkom roku pretrpio već tri izmjene, mi, niže potpisani zahtjevamo od Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, da u što kraćem vremenskom roku provedu Odluku Ustavnog suda i time vrate autonomiju i akademske slobode u zagarantovane okvire i na taj način pokažu da su Vlada koja poštuje legalizam i pravnu državu.

Sprovođenjem Odluke Ustavnog suda BIH u što kraćem vremenskom roku, stvorit će se uslovi za pokretanje procedura za izbor rukovodećeg kadra koji će biti sproveden u skladu sa Okvirnim zakonom uz potpunu autonomiju Univerziteta.

Svjedoci smo da je u proteklom periodu bilo neočekivanih i neprimjerenih rješenja i kod donošenja Zakona i kod izmjena Zakona, pri čemu je u potpunosti izostala komunikacija sa akademskom zajednicom. Suočeni sa situacijom koja uznemirava akademsku zajednicu, spremni smo da Vam ponudimo partnerstvo u prevazilaženju ove situacije što podrazumjeva zajednički rad na rješenjima, bilo kroz amandmane, ili kroz eventualno, donošenje novog teksta zakona.”

Stoji u dopisu koji je poslan premijeru TK, Denijalu Tulumoviću. Koji je potpisalo stotinu profesora, doktora nauka, bivših rektora i emeritusa.

(RTV Slon)